معرفی کادر مدرسه

معرفی کادر مدرسه

سیده سمیه موسوی

موسس / مدیر

دکتری مدیریت آموزشی
23 سال سابقه آموزشی

معرفی کادر مدرسه

محمدتقی حیدریان

معاون آموزشی
معرفی کادر مدرسه

ساجده کوچکی

معاون پرورشی
معرفی کادر مدرسه

محدثه حبیبی

آموزگار پایه اول
معرفی کادر مدرسه

راضیه آذرارجمند

آموزگار پایه دوم
معرفی کادر مدرسه

مرضیه برومند

آموزگار پایه سوم
معرفی کادر مدرسه

سیده صمیمه موسوی

آموزگار پایه چهارم
معرفی کادر مدرسه

فاطمه ارجمندی

آموزگار پایه پنجم
معرفی کادر مدرسه

صدیقه رهبر

آموزگار پایه ششم
معرفی کادر مدرسه

فاطمه امیری

متصدی خدمات
فهرست